pekinese-rooks
Dansk Fjerkræ Forum
Menu Sygdomme / Ornitose

Dansk Fjerkræ Forum
Leksikon

Søg i leksikon

edit SideBar

Ornitose eller papegøjesyge

(Chlamydophila psittaci)

Ornitose er en individuelt anmeldelsespligtig sygdom, skal anmeldes til Epidemiologisk afdeling, Statens Serum Institut og embedslægeinstitutionen..
Sygdommen en er en såkaldt Zoonose, altså en sygdom der normal forekommer hvor en dyregruppe, men som kan smitte andre dyr og mennesker. Sygdommen forekommer hyppigst hos papegøjer og papegøjelignende tropefugle. Men sygdommen bliver nemt overført til andre fugle arter, der i blandt høns.

Sygdommen er forsaget af bakterien Chlamydophila psittaci, og overførsel af sygdommen sker ved afføring og sekreter. Og bakterierne kan overleve en periode med udtørring. Bakterierne overføres i langt de fleste tilfælde ved inhalering, via støv fra afføring og sekreter. Men mennesker kan f.eks. også smittes via væv og fjer, i forbindelse med f.eks. slagtning.

Det kan siges med rimelig stor sandsynlighed at, hvis der er flere forskellige fuglearter i sammen voliere, og at en af arterne har Ornitose har alle dyrene sygdommen.
Det er derfor en god ide at holde arterne adskilte, da det ikke vil være alle dyrene der viser sygdomstegn.

Der kan endda i sjælende tilfælde forekomme smitte fra pattedyr til mennesker, men der er ikke påvist smitte fra mennesker til menneske\\ I en betragtelig del af tilfældene kendes smittekilden ikke; dette skyldes sandsynligvis at blot kortvarig udsættelse for smitstoffet kan medføre sygdom.
Der er i gennemsnit i de seneste år registeret 20 tilfælde om året.

Symptomer:
Inkubationstiden er 5-14 dage, men længere tid er rapporteret.
Hos dyr: øjenbetændelse, næseflåd, grå-grønlig diarre, afmagring, nedstemthed og manglende ædelyst, eventuelt efterfulgt af dødsfald. Ved konstatering af symptomer og mistanke om Ornitose skal der tilkaldes en dyrlæge i henhold til Bekendtgørelsen om Ornitose, hvis dyrlægen begrunder mistanken, skal dyrlægen straks underrette kredsdyrlægen og efter dennes anvisning indsende fornødent materiale til undersøgelse på Statens Veterinære Serumlaboratorium.
Hos mennesker: Influenza lignende symptomer, øm hals, tør hoste, som kan ledsages af brystsmerter og vejrtrækningsbesvær, feber, hovedpine, muskelsmerter og langvarig træthed.
Udvikling af atypisk lungebetændelse eller bronkitis.

Diagnose:
Diagnosen kan stilles tidligt i sygdomsforløbet ved påvisning af C. psittaci i sekret fra nedre luftveje ved PCR teknik. Herudover er det muligt at påvise antistoffer i blodprøver, men der går 2-3 uger eller længere før analyserne bliver positive. I Danmark dyrkes der ikke rutinemæssigt for C. psittaci fra prøver fra mennesker.

Forebyggelse:
Det er ikke muligt at vaccinere mod Ornitose.
Ornitose kan ofte forebygges ved at minimere muligheden for smittespredning fra fugl til fugl og fra fugl til menneske.
Fugle der har tegn på infektion med C. psittaci må ikke sælges – tegn på infektion omfatter flåd (sekret) fra øjne og næse, diarré og lav kropsvægt.
Personer som er i risiko skal beskyttes – hvis inficerede fugle eller materiale fra inficerede fugle håndteres, skal man være iført åndedrætsværn og forstøvning af infektiøse partikler må minimeres.
Syge fugle samt fugle der har haft kontakt med syge fugle skal isoleres og behandles.
Dyrehandlere, fugleopdrættere, fugleparker og lignende bør have en god hygiejne og sørge for god plads og ventilation for dyrene. De skal have procedurer for minimering af støvdannelse og støvspredning, samt have procedurer for håndtering af syge fugle samt for afvaskning og desinfektion af bure m.v.

Producenter af slagtefugle bør så vidt muligt undgå at fuglene har kontakt med vildfugle og deres ekskrementer.
På slagterier er smittefaren antagelig størst i de områder hvor der opstår støv og vanddråber fra slagtedyr og maskiner, disse områder skal afskærmes og forsynes med god udsugning.

Den ansvarlige for et fugle- eller fjerkræhold skal ved mistanke om Ornitose (chlamydiose), straks tilkalde en dyrlæge (jævnfør bekendtgørelse om Ornitose).
Behandling skal ske efter anvisning fra Kredsdyrlægen.
Hos mennesker er behandlingen en tabletkur, for eksempel Zitromax (azithromycin), Tetracyklin-tabletter eller Erythromycin-tabletter (Zitromax anbefales ikke til gravide). Hos svin anbefales ofte tetracyklin, men egentlige behandlingsforsøg er ikke beskrevet.