pekinese-rooks
Dansk Fjerkræ Forum
Menu Sygdomme / Fugleinfluenza-HvilkeReglerErDer

Dansk Fjerkræ Forum
Leksikon

Søg i leksikon

edit SideBar

Fugleinfluenza, også kaldet aviær influenza, er en smitsom sygdom hos fugle forårsaget af influenza A virus. Hvor alvorlig sygdommen er for fuglene, afhænger af virus. Den subtype som har skabt megen opmærksom og som kan smitte til mennesker er typen H5N1. Den har været i udbrud blandt fjerkræ i Asien, det østlige Rusland, Tyrkiet og mange steder i Europa, heriblandt Danmark. Det er en alvorlig (højpatogen) type, der kan medføre en dødelighed blandt fjerkræ på op til 100%.

Læs seneste nyt på forum.

Se også:
Fugleinfluenza
Fødevarestyrelsen
Factsheet

Finder du døde eller syge fugle i naturen er der her en guide til hvad du kan gøre: Ved fund af døde dyr

Symptomer på fugleinfluenza:
Symptomer på fugleinfluenza er pludselig høj dødelighed, ophørt æglægning, luftvejssymptomer, øjenbetændelse med tåreflåd, diarré og eventuelt væskeophobninger samt misfarvning af huden, især i hovedet.
Svømmefugle, der ikke er særligt modtagelige for sygdommen, viser kun svage eller ingen kliniske symptomer.

Husk på at der kan være andre årsager til at dine dyr viser nogle af ovenstående symptomer. Ved mistanke om fugleinfluenza skal du kontakte dyrlæge og/eller fødevareregion.

Restriktioner ved fund af fugleinfluenza:
Reglerne bliver opdateret efterhånden som de ændres. Nedenstående skal overholdes jf. dansk lovgivning.

Flg. regler gælder for hobbyhold af fjerkræ og fugle: (Opdateret 16.03.08)

I Danmark har vi tre risikoniveauer:

Lavt risikoniveau.

 • Fjerkræ og andre fugle i fangenskab skal fodres og vandes indendørs eller under fast tag. Det sikrer, at vilde fugle ikke kommer i kontakt med foder og vand beregnet til dit fjerkræ og dine fugle. Fodring med friskt grønt må gerne foregå under åben himmel.
 • Ænder og gæs skal holdes adskilt fra andet fjerkræ og andre fugle i fangenskab.
 • Fjerkræ og fugle må ikke få vand fra søer, åer eller opsamlet regnvand.
 • Bassiner til fugle og fjerkræ skal være afskærmet, så større, vilde fugle hindres adgang til vandet.

Middel risikoniveau. Regler som for lavt risikoniveau og

 • Fjerkræ og andre fugle må kun være ude, hvis de holdes i en overdækket indhegning. Overdækningen kan bestå af et fast tag eller et net med en maskestørrelse på maksimum 10 x 10 cm.
 • Fjerkræ og andre fugle må ikke deltage i udstillinger, medbringes på markeder og lignende. I specielle tilfælde kan fødevareregionen give dispensation.

Højt risikoniveau: I områder, hvor der er fundet vilde fugle med smitte eller i områder, hvor der er fundet smittede tamme fugle eller fjerkræ.

 • Fjerkræ og andre fugle i fangenskab skal holdes indendørs eller i indelukker, så det sikres, at vilde fugle og småfugle ikke kan komme i kontakt med dem. Som tag kan enten anvendes et fast materiale eller en presenning, så længe regnvand, der eventuelt ligger i presenningen, ikke ledes ned til dyrene. Til siderne kan der fx anvendes presenning eller trådhegn med en maskestørrelse på maks. 2 x 2 cm.
 • Ejere af hobbyfjerkræ skal registrere deres fjerkræ.
 • Sørg for at have skiftetøj og -fodtøj, som du kun anvender, når du går ind til dine fugle eller fjerkræ. Tøj og fodtøj skal vaskes ofte med vand og sæbe. Brug eventuelt et desinfektionsmiddel til dine støvler.
 • Der er forbud mod at fjerne fjerkræ og andre fugle i fangenskab fra det sted, hvor de holdes. Fødevareregionen kan dog give særlig tilladelse til at flytte fjerkræ og andre fugle ud af området.
 • Der er forbud mod at samle fjerkræ og andre fugle i fangenskab på dyrskuer, markeder, udstillinger eller andre former for arrangementer med fugle.

Ved fund af fugleinfluenza af typen højpatogen H5 i Danmark bliver der oprettet zoner eller områder, alt efter om det er vilde fugle eller tamfjerkræ der er smittet.

Ved fund hos vilde fugle oprettes der et kontrolområde med en radius på mindst 3 km., fra findestedet. Derudover oprettes der et monitoreringsområde på mindst 10 km i radius fra findestedet.

Ved fund hos tamfjerkræ oprettes der en beskyttelseszone med en radius på mindst 3 km., fra findestedet. Derudover oprettes der en overvågningszone på mindst 10 km i radius fra findestedet.

Derudover oprettes der særlige områder, A og B områder. De vil typisk dække et større område. Eksempelvis kan en landsdel være et B-område.

Vær opmærksom på flg.: At folk i zonerne holder deres katte indendørs, og hunde i zonerne luftes i snor. Hvis man finder døde svømmefugle, gæs, svaner eller rovfugle, bør man ringe til Fødevarestyrelsens hotline om fugleinfluenza på 70 13 00 12. Al jagt på vilde fugle i zonerne er forbudt. Folk, der bor i zonerne, bør ikke lægge foder ud, der kan tiltrække måger og lignende, hvis de har fjerkræ eller andre fugle. Småfugle kan fodres uden problemer.

Gode råd om fjerkræ: For at passe på både sit eget og andres fjerkræ er det vigtigt, at fjerkræejere stadig følger disse anbefalinger:

 • Lad ikke fremmede komme ind til fjerkræet og undgå selv at gå ind til fremmed fjerkræ.
 • Hold rent ved indgangen til fjerkræet.
 • Tørlæg vandpytter og vandhuller i hønsegården og volieren.
 • Skift fodtøj eller vask og desinficér fodtøj efter ophold i hønsegården.
 • Vask forurenet tøj med sæbe ved en temperatur, som anbefales for det pågældende tøj og med en sæbe mængde svarende til vandets hårdhedsgrad.
 • Smitte med fugleinfluenza kan sidde på fodtøj, der har været brugt i naturen, fx ved moser, parker, hvor der er svømmefugle.
 • Vask hænder efter kontakt med fjerkræ.
 • Har man været i udlandet, bør man ikke have kontakt med fjerkræ i 48 timer efter, man er kommet hjem.
 • Fund af døde vilde døde fugle

Hvis man finder flere døde fugle inden for et mindre område, bør man stadig ringe til Fødevarestyrelsens hotline om fugleinfluenza på 70 13 00 12.